کرمان بدرستی گنجینه تاریخ است واز هردوره وهرزمانی بناهایی به یادگار دارد ، که هریک از داستانی بس شنیدنی حکایت میکنند.

کرمان به لحاظ مساحت شهری هشتمین شهر ایران است. شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران است. کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوبشرق کشور است.

پهناورترین استان ایران درادوار مختلف تاریخ پذیرای انبوه اتفاقات دیدنی وشنیدنی وافتخارآمیز وذلت را ، شادی آفرین وغمبار بوده وعلی رغم ناملایمات بسیاری که از روزگاران دورونزدیک دیده همچنان مغرور وپر افتخار خودنمایی میکند ومنتظر زمانی است که جایگاه شایسته خود را بازیابد کرمان با توجه به توانایی های فراوان طبیعی وتاریخی میتواند مقصد انواع گردشگروتوریست واقع شود.

استان کرمان با وسعت ۱۷۵۰۶۹ کیلومتر مربع درجنوب شرقی ایران بین ۲۵ درجه و۵۵ دقیقه تا ۳۲ درجه عرض شمالی و۵۲ درجه و۲۶ دقیقه تا ۵۹ درجه و۲۶ دقیقه طول شرقی واقع شده است این استان از شمال به استانهای خراسان جنوبی ویزد واز جنوب به استان هرمزگان ، از شرق به استان سیستان وبلوچستان واز غرب به استان فارس محدود میشود استان کرمان درحال حاضر مشتمل بر ۱۶ شهرستان است مکه مرکز آن شهر کرمان میباشد ارتفاعات استان کرمان دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است مهمترین ارتفاعات استان عبارتند از :

کوه هزار، که در ۱۱۴ کیلومتری شمال غربی بم در شهر راین واقع شده است و۴۵۰۱ متر ارتفاع دارد کوهستانی است به وسعت ۹۰۰ کیلومتر مربع ومرکب از کوههای سربنه وسرمشک که با ارتفاعات پست تری از سوی غرب به کوههای لاله زار واز جنوبه به بهر آسمان اتصال یافته است کوه جوپار ،این کوه در ۴۳ کیلومتری جنوب شرقی کرمان با ارتفاع ۴۱۳۵ متر واقع شده است مرتفع ترین قله آن معروف به سه شاخ بزرگ ۴۲۰۰ متر ارتفاع دارد استان کرمان از تنوع آب  وهوایی : گرم ، شدیدا خشک ، متمایل به چندان خشک ، سرد وییلاق متمایل به استپ ونیمه خشک تا کویری برخوردار است.

حمام گنجعلی خانی

بازار مسگری

گنبد جبلیه